is toegevoegd aan uw winkelwagen!
085-0600678

Algemene voorwaarden

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, Horeca Shack is niet aansprakelijk voor enige of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit deze mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen worden in een gegevensbestand, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf benodigd van Horeca Shack B.V.

Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten van Horeca Shack alsmede op de uitvoering daarvan in de ruimste zin des woords van verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
 • Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze verkoopvoorwaarden, gemaakt door personeel van de verkoper zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht, indien deze schriftelijk uitdrukkelijk bevestigd.
 • Van het in de Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding levering of overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn.
 • Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Horeca Shack is ingestemd.
 • Onder koper wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Horeca Shack in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 • Horeca Shack behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, veranderen of aan te vullen.
 • Door het gebruik van de internetsite van Horeca Shack en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 • Horeca Shack is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

Aanbiedingen

 • Alle offertes door Horeca Shack zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten.
 • Alle aanbiedingen en online aankopen van Horeca Shack geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van Horeca Shack dan wel haar leveranciers strekt.
 • Horeca Shack kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Overeenkomst

 • De potentiele Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende bestelformulier aan Horeca Shack via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Horeca Shack ontvangen.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres, dan wel vanaf het tijdstip dat Horeca Shack aanvangt met de uitvoering van haar verplichtingen. De overeenkomst kan door Horeca Shack herroepen worden of er kunnen speciale voorwaarden aan de bestelling worden verbonden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Horeca Shack de Koper dit binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling meedelen.
 • Koper en Horeca Shack komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronisch communicatie vormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Tevens het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en aanvaarding daarvan.
 • Wanneer de inhoud van de aanbieding en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar overeenkomen, geldt de orderbevestiging als het enige bindende document.
 • Het annuleren van een met Horeca Shack gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Horeca Shack. De Koper is gehouden aan voor alle voor Horeca Shack hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Horeca Shack te vergoeden.

Prijzen

 • Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen weergegeven in Euro’s per stuk en exclusief omzetbelasting en andere heffingen Van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten en daaronder vermelding van verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Alle getoonde prijzen zijn vermeldt onder voorbehoud van druk- en zetfouten en eventuele ‘tussentijdse’ prijsverhogingen van de leveranciers die wij ‘nog’ niet kunnen weten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Op alle afleveringen van Horeca Shack geldt een vracht/verzendtoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor Koper inzichtelijk in het bestelproces. Leveringen binnen Nederland met een goederenwaarde van boven de € 100,00 exclusief BTW zijn franco huis, mits het onder het gewicht van 23 kilo is. Voor leveringen zwaarder dan 23 kilo en-/of groot apparatuur waarbij speciaal transport mee gemoeid is, kunnen er speciale tarieven gelden en wel vracht/verzendkosten in rekening worden gebracht.
 • Prijzen zijn exclusief installatiekosten.
 • Prijzen kunnen per dag verschillen bij de leveranciers, dit is het gevolg van en door de Corona en de oorlog situatie!
 • Bel ons voor de actuele prijs. Tel: 085-0600678
 • Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald middels de aangegeven betaalmethodes of anders afgesproken via factuur met een bankoverschrijving.
 • Horeca Shack kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Via de internetsite wordt kenbaar gemaakt als er andere betalingsmogelijkheden worden toegevoegd.
 • Betaling van het verschuldigde bedrag dient vooraf voorafgaand aan de levering geschieden. Zodra Horeca Shack heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Horeca Shack is bijgeschreven zal zij overgaan tot bestelling dan wel verzending van de goederen.
 • In geval van niet tijdige betaling, is Horeca Shack bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
 • Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is Koper bevoegd zich aan verplichtingen uit de met Horeca Shack gesloten overeenkomst op te schorten.
 • Bij het verschijnen van een nieuwe catalogus, ‘tussentijdse’ prijsverhoging vervallen alle voorgaande daarvan afwijkende aanbiedingen!

Levertijden

 • De door Horeca Shack opgegeven levertijden gelden slecht bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Tevens dan is een levertijd nimmer een fatale termijn.
 • Wanneer Horeca Shack haar levertijden niet kan nakomen, maar het gevolg is van een buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van een levering door de leveranciers van Horeca Shack, dan heeft dat tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden.
 • Overschrijding van de levertijd geeft Koper geen recht op schadevergoeding tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk overeen is gekomen.
 • Het is Horeca Shack toegestaan de verkochte goederen in gedeelten af te leveren.
 • Advies: Bel ons voor de ‘geschatte’ levertijd voordat u besteld. Tel: 085-0600678

Levering

 • De wijze van transport/verzending wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door Horeca Shack bepaald. Levering vindt plaats op werkdagen, maandag tot en met vrijdag, doorgaans tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
 • Specifieke wensen van de Koper inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van Koper.
 • Er dient op de overeengekomen aflevering iemand aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen.
 • De bestelde goederen worden tot aan de eerste gelijkvloerse deur geleverd indien en voor zover er sprake is van een goede bereikbaarheid van het pand. Indien de bezorger de goederen toch naar binnen brengt is dit voor rekening en risico van de Koper.
 • Koper heeft niet het recht om de in ontvangst name van de verkochte goederen te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij Horeca Shack hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Indien de koper de goederen retour zendt, zonder dat Horeca Shack zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en Horeca Shack deze in ontvangst neemt, geschied dit steeds voor rekening en risico voor de Koper. De zending wordt door Horeca Shack voor rekening en risico van de Koper opgeslagen en ter beschikking van de Koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclamatie kan worden afgeleid.

Reclamaties

 • De Koper dient de gekochte goederen bij aflevering na te kijken om te constateren dat de geleverde goederen voor wat betreft kwantiteit en kwaliteit. Reclames en klachten wegens manco of afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de Koper op het ontvangstbewijs zijn aangetekend.
 • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Horeca Shack te melden. Na het verstrijken van deze termijn worden de Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alle reclamaties worden dan niet meer in behandeling genomen.
 • Niet zichtbare gebreken dient de Koper binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan Horeca Shack.
 • Wanneer de reclamatie verkeerd geleverde of verkeerd geleverde goederen betreft, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd dient de Koper zijn schriftelijke reclamatie te vergezellen van de betrokken paklijst.
 • Alleen reclamatie wanneer de verpakking nog in originele staat verkeerd.
 • Wanneer de goederen door de Koper zijn gemonteerd, verwerkt of gebruikt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen gestelde termijn ingediend.
 • Indien, al dan niet na onderzoek van Horeca Shack, blijkt dat de eigenschappen van de goederen niet voldoen aan de overeenkomst heeft de Koper recht op een billijke schadevergoeding dan wel recht op vervangende goederen, mits nog leverbaar, tegen terug levering van de oorspronkelijk geleverde goederen.

Garantie

 • Voor de Horeca Shack geleverde goederen geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van de desbetreffende goederen wordt vastgesteld. Horeca Shack vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
 • Er kan geen sprake van garantie zijn indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Horeca Shack of de fabrikant zijn verricht. Tevens wanneer de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt en bij onoordeelkundig gebruik. Ook als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud is er geen aanspraak meer op de garantie.

Retourneren/annuleren

 • Een besteld product kan in sommige gevallen geretourneerd worden, indien de wet Kopen op Afstand van toepassing is. Deze wet is bedoeld voor transacties tussen consumenten en bedrijven. Bij zakelijke bestellingen kan hier geen beroep op worden gedaan. Het te retourneren product moet in de originele verpakking worden geretourneerd. Retour gestuurde producten worden niet teruggenomen indien ze: gebruikt zijn – beschermfolie is verwijderd – beschadigd zijn – speciaal voor u zijn gemaakt – speciaal voor u zijn besteld. De retourzending dient voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van de retourzending ligt bij degene die de zending retourneert.
 • Koper heeft geen recht op annulering of ruilen van de bestelling bij:
  a) Afgeprijsde producten die onderdeel zijn van een promotionele actie
  b) Producten die uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald
  c) Gepersonaliseerde artikelen waarvan de Koper Horeca Shack opdracht heeft gegeven zijn/haar logo op te drukken
  d) Wanneer er 50% aanbetaling is gedaan voor een product en de producten speciaal voor de Koper zijn besteld.
 • Bij overeengekomen retour wordt er altijd minimaal 35% van de aankoopprijs in rekening gebracht.
 • Bij overeengekomen retour zijn de retourkosten altijd voor de kopende partij.

Aansprakelijkheid

 • Horeca Shack kan op geen enkele wijze door de Koper aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Horeca Shack geleverde of ter beschikking gestelde goederen of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten. Horeca Shack is alleen dan gehouden tot vergoeding van geleden schade indien deze schade gevolg is van schuld van Horeca Shack en Horeca Shack tegen die schade verzekerd is.
 • De aansprakelijkheid van Horeca Shack zal ten alle tijden beperkt blijven tot het aan de Koper in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen factuurbedrag.

Verwerking persoonsgegevens

 • Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van de Koper geldt deze verwerking slechts om:
  – De overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven
  – Behoudens de beperking van het navolgende lid, de Koper op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe)producten en diensten van Horeca Shack.
 • Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend email nieuwsbrieven en sms berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Koper/klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de bestelprocedure en alleen als deze toestemming door de Koper is verleend zal Horeca Shack deze uitingen sturen.
 • Koper is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Horeca Shack aan te passen bij onjuistheden. Horeca Shack respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Horeca Shack maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Projecten

 • Bij grotere projecten dient er bij orderplaatsing 80% van het factuurbedrag direct te worden voldaan en wanneer de aanbetaling bij ons zichtbaar is, gaan wij over tot bestelling van de producten. Na eerste betaling kan er niet meer geannuleerd worden. Bij toch overeengekomen annulering zijn wij altijd genoodzaakt minimaal 50% van het totaal bedrag in rekening te brengen.
 • Is de Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van de Koper. In ieder geval is de koper 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 45,00 verschuldigd. Indien verkoper aantoont hoge kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 • Bij afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijk rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank. Horeca Shack blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Bestellingen voor buiten Nederland

 • Het is niet mogelijk om via de website een bestelling te plaatsen voor levering buiten Nederland, België en Duitsland.
 • Bestellingen buiten deze landen kunnen via info@horecashack.nl aangevraagd worden.
 • Voor bestellingen buiten Nederland berekend Horeca Shack per order de daarvoor op dat moment geldende prijs en ‘levering’ vervoerskosten.
 • Voor bestellingen en leveringen buiten Nederland kan dit telefonisch besproken worden. Tel: 085-0600678

Bij het verschijnen van een nieuwe catalogus, ‘tussentijdse’ prijsverhoging vervallen alle voorgaande daarvan afwijkende aanbiedingen!

Dáárom is Horeca Shack uw beste partner!

Bij Horeca Shack bent u aan het juiste adres voor al uw professionele horeca groot- en klein apparatuur. Wij leveren een breed assortiment hoogwaardige horeca apparatuur van bekende merken.